งานประดิษฐ์

งานประดิษฐ์เศษวัสดุพาเพลินจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อประกอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะได้ด้วยตนเองทำให้การเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยตรงเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น