รู้จักงานประดิษฐ์

ความหมายของงานประดิษฐ์
งานประดิษฐ์ เป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการนำวัสดุและ
เศษวัสดุมาผลิตเป็นของเล่น ของใช้ ของตกแต่ง เพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวัน ซึ่งการทำงานประดิษฐ์ให้ประสบความสำเร็จนั้น ผู้ประดิษฐ์จะต้องมีความอดทน ตั้งใจ และหมั่นฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ (ปรัชญนันท์ นินสุขและคณะ : 2554 : 88)
ความหมายของวัสดุและเศษวัสดุ
วัสดุ หมายถึง สิ่งของต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ผ้า กระดาษ พลาสติก เป็นต้น
เศษวัสดุ หมายถึง สิ่งของต่าง ๆ ที่เหลือจากการใช้งานของวัสดุแล้ว อาจเป็นเปลือกหรือเศษที่เหลือจากวัสดุ เช่น เศษกระดาษ เปลือกไข่ เศษผ้า เศษไม้ เป็นต้น
ประเภทของเศษวัสดุ
ประเภทของเศษวัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์
วัสดุธรรมชาติ
1.ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์เช่น เปลือกหอย เปลือกไข่ เป็นต้น

DSCF6014

DSCF6013
2.ส่วนต่าง ๆ ของพืชเช่น กิ่งไม้ เมล็ดพืช ใบไม้ เป็นต้น

DSCF6022

DSCF6019

DSCF6025
3.ก้อนหินต่างๆ

DSCF6023
วัสดุสังเคราะห์
1.กระดาษเช่น กระดาษใช้แล้ว กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษหนังสือ กระดาษนิตยสารต่างๆ กระดาษลัง แกนกระดาษทิชชูเป็นต้น

DSCF6030

DSCF6033

DSCF6034
2.ผ้า เช่น เศษผ้าต่างๆ

DSCF6042
3.พลาสติกเช่น ขวดน้ำ กระป๋องแป้ง เป็นต้น

DSCF6048

DSCF6055
4.โลหะเช่น ฝาขวดน้ำอัดลม กระป๋อง ลวด เป็นต้น

DSCF6049

DSCF6056
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์
แบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้
1.อุปกรณ์ที่ใช้ติด เช่น กาว แถบกาว เป็นต้น
2.อุปกรณ์ที่ใช้วัด เช่น ไม้บรรทัด ไม้ครึ่งวงกลม ไม้ฉาก เป็นต้น
3.อุปกรณ์ที่ใช้ตัด เช่น กรรไกร มีด คัตเตอร์ เป็นต้น
4.อุปกรณ์ที่ใช้เจาะ เช่น ตะปู สว่าน เหล็กแหลม เป็นต้น
5.อุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่ง เช่น สีเทียน สีไม้ โบว์ กระดุม เป็นต้น

กระบวนการทำงานของงานประดิษฐ์
การประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ ของตกแต่งให้มีคุณภาพตามต้องการ ต้องปฏิบัติตามกระบวนการของงานประดิษฐ์ ดังนี้
1.การวางแผนการประดิษฐ์
วางแผนถึงสิ่งที่ต้องการผลิต เช่น ของเล่น ของใช้ ของตกแต่งศึกษารูปแบบผลงานที่มีอยู่ ค้นคว้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ และขั้นตอนในการทำงานประดิษฐ์
2.ออกแบบผลงาน
ออกแบบผลงานประดิษฐ์รูปแบบใหม่ โดยเขียนเป็นภาพร่าง 2 มิติ คัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงวิธีการในการประดิษฐ์
3.ดำเนินการประดิษฐ์
เตรียมวัสดุที่เหมาะสมกับงานประดิษฐ์ที่ออกแบบไว้ แล้ว
ลงมือประดิษฐ์ผลงานตามที่ออกแบบไว้
4.ประเมินผลและปรับปรุงผลงาน
ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานประดิษฐ์ ด้านความสวยงาม ความประณีต ความคงทน และการใช้งาน ถ้าพบข้อบกพร่องให้ปรับปรุงผลงาน
หลักการออกแบบงานประดิษฐ์
การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์

1.หลังจากประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ ของตกแต่ง เรียบร้อยแล้วต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ให้เรียบร้อย
2.ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณที่ทำงานให้เรียบร้อย
หลักการเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์
1.ควรเลือกวัสดุที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
2. วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายมีในท้องถิ่น หรือชุมชนของผู้เรียน
3.เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่สะดวกต่อการใช้งานมากกว่าคำนึงในเรื่องราคา
ประโยชน์ของการประดิษฐ์เศษวัสดุ
1.เป็นการนำเศษวัสดุกลับมาใช้ใหม่เป็นของเล่น ของใช้ และของตกแต่ง เป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัว
3.ใช้เวลาว่างใช้เกิดประโยชน์ และฝึกนิสัยให้เป็นคนรอบคอบมีความอดทน
4.เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่
5.มีความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถประดิษฐ์สิ่งของได้
6.สามารถนำไปจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้
เกร็ดความรู้ 4 R คืออะไร
ใช้ซ้ำ (Reuse) คือการเศษวัสดุที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่โดยยังคงสภาพเดิมของวัสดุนั้นอยู่
ซ่อมแซม (Repair) คือการนำวัสดุที่ชำรุดเสียหายมาซ่อมแซม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง
ลดการใช้ (Reduce) คือการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า
ผลิตใช้ใหม่ (Recycled) คือการนำเอาวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ผ่านกระบวนการผลิตใหม่ แปรรูปมาใช้ใหม่อีกครั้ง

ใบงานที่1.1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s