สานกระดาษหรรษา

ประวัติของกระดาษ

กระดาษ เป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นมาสำหรับการจดบันทึก มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เชื่อกันว่ามีการใช้กระดาษครั้งแรกๆ โดยชาวอียิปต์โบราณ และชาวจีนตั้งแต่สมัยโบราณ แต่กระดาษในยุคแรกๆ ล้วนผลิตขึ้นเพื่อการจดบันทึกด้วยกันทั้งสิ้น จึงกล่าวได้ว่าระบบการเขียน คือแรงผลักดันให้เกิดการผลิตกระดาษขึ้นในโลก

กระดาษของชาวอียิปต์โบราณ ผลิตจากหญ้าที่เรียกว่าปาปิรุส (papyrus) และเรียกว่ากระดาษปาปิรุส พบว่ามีการใช้จารึกบทสวดและคำสาบาน บรรจุไว้ในพีระมิดของอียิปต์ นักประวัติศาสตร์เชื่อว่ามีการใช้กระดาษที่ทำจาก

ปาปิรุสมาตั้งแต่ปฐมราชวงศ์ของอียิปต์ (ราว 3000 ปีก่อนคริสตกาล)

ประวัติการใช้กระดาษในสยามไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน แต่วัสดุที่มีลักษณะอย่างกระดาษนั้น เรามีกระดาษที่เรียกว่า สมุดไทย ผลิตจากเยื่อไม้ทุบละเอียด ต้มจนเปื่อย ใส่แป้งเพื่อให้เนื้อกระดาษเหนียว แล้วนำไปกรองในกระบะเล็กๆ ทิ้งไว้จนแห้ง แล้วลอกออกมาเป็นแผ่น พับทบไปมาจนตลอดความยาว จึงได้เป็นเล่มสมุด เรียกว่า สมุดไทยขาว หากต้องการ สมุดไทยดำ ก็จะผสมผงถ่านในขั้นตอนการผลิตในทางภาคเหนือของไทย มีการผลิตกระดาษด้วยวิธีการคล้ายคลึงกัน เรียกว่า กระดาษสา เมื่อนำมาทำเป็นสมุดใช้เขียน เรียกว่า ปั๊บสา (วิมลรัตน์ ศรีจรัสสิน , 2536 : 154)

การใช้กระดาษในปัจจุบันมีความสิ้นเปลืองมาก จึงมีการนำกระดาษกลับมาใช้อีก เช่น การใช้กระดาษทั้งสองหน้า กระดาษหนังสือพิมพ์นำมาพับถุงกระดาษหลายชนิดเมื่อหมดสภาพแล้ว สามารถนำไปแปรรูปเป็นสินค้าประเภทลังกระดาษได้

การนำกระกระดาษมีประดิษฐ์เป็นตะกร้าโดยโดยการสานเป็นมารนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่อีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ได้ของใช้ที่มีประโยชน์ได้

งานสานกระดาษ

งานสานกระดาษ  คือ  การนำกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้ว เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์  กระดาษโฆษณาสินค้า  กระดาษนิตยสาร กระดาษสมุดโทรศัพท์   ฯลฯ  มาทำให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง โดยการม้วนแล้วสานเป็นของเล่น  ของใช้  ของตกแต่ง  ทำให้เกิดประโยชน์และมีค่ามากขึ้น ทั้งยังสามารถนำไปขายเป็นรายได้เสริมให้กับตนเอง  ครอบครัว  และยังเป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม  ลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

กระบวนการทำงานประดิษฐ์กระทงประยุกต์

1.การวางแผนการประดิษฐ์

วางแผนงานสานกระดาษหรรษา โดยศึกษารูปแบบของผลงานสานกระดาษที่มีอยู่เดิม ค้นคว้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ และขั้นตอนในการทำงานประดิษฐ์

2.ออกแบบผลงาน

ออกแบบผลงานสานกระดาษรูปแบบใหม่ โดยเขียนเป็นภาพร่าง 2 มิติ คัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงวิธีการในการประดิษฐ์

3.ดำเนินการประดิษฐ์

เตรียมวัสดุที่เหมาะสมกับงานสานกระดาษที่ออกแบบไว้ แล้ว

ลงมือประดิษฐ์ผลงานตามที่ออกแบบไว้

4.ประเมินผลและปรับปรุงผลงาน

ตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงานสานกระดาษ ด้านความ

สวยงาม ความประณีต ความคงทน และการใช้งาน ถ้าพบข้อบกพร่องให้ปรับปรุงผลงาน

วัสดุและอุปกรณ์ในการสานกระดาษ

1. กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษจากสมุดหน้าเหลือง หรือ กระดาษนิตยสารต่างๆ

2. กรรไกร

3.กาวลาเท็กซ์ หรือแป้งเปียก

4.ลวด ทางมะพร้าว หรือไม้เหลาแล้วขนาดเล็ก

5.สีน้ำมัน แล็กเกอร์  ยูริเทน อย่างใดอย่างหนึ่ง

ขั้นตอนในการสานกระดาษ

การสานกระดาษเป็นตะกร้าสำหรับใส่ของขนาดเล็กมีขั้นตอนดังนี้

1.ออกแบบผลิตภัณฑ์สานกระดาษ

วาดภาพร่างตามจินตนาการของตนเอง

IMG

2.เตรียมกระดาษ

แท่งกระดาษที่ทำจากการม้วนแผ่นกระดาษ เรียกว่า กระดาษม้วน

ควรเลือกกระดาษที่มีลักษณะมันเงา ไม่หนา และบางจนเกินไป เช่น กระดาษนิตยสาร กระดาษหนังสือพิมพ์

ตัดกระดาษตามขนาดที่กำหนดสำหรับม้วนกระดาษ ตัดกระดาษนิตยสารหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วออกเป็น  3  ขนาด ตามต้องการคือ

ขนาดเส้นเล็ก  ตัดกว้าง   5 ซ.ม.           ความยาวเท่าหน้ากระดาษ

ขนาดเส้นกลาง ตัดกว้าง   8  ซ.ม.        ความยาวเท่าหน้ากระดาษ

ขนาดเส้นใหญ่  ตัดกว้าง  10  ซ.ม.       ความยาวเท่าหน้ากระดาษ

3.ทำแกนกระดาษ

ใช้วัสดุเป็นแกนนำในการม้วนกระดาษ เช่น ไม้เหลาให้มีขนาดเล็ก หลอดเส้นเล็ก ลวด ทางมะพร้าว เป็นต้น  ม้วนกระดาษทางมุมบนขวามือให้แนบกับแกนนำ   ใช้มือขวาและมือซ้ายค่อย ๆ ม้วนในลักษณะเอียง  ม้วนไปตามความยาวของกระดาษ

วิธีม้วนกระดาษ

ใช้ไม้เหลาให้มีขนาดเล็ก หลอดเส้นเล็ก ลวด หรือทางมะพร้าว ขึ้นแกนโดยวางเฉียงกับกระดาษให้ใกล้กับขอบกระดาษแนวนอน 45 องศา ม้วนจากขวาไปซ้ายจนได้ขนาดตามที่ต้องการ โดยอย่าให้กระดาษ

คลายตัว ทากาวแล้วดึงแกนนำออกออก

ขนาดใหญ่              เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  6    มิลิเมตร

ขนาดกลาง            เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  4   มิลิเมตร

ขนาดเล็ก               เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  2   มิลิเมตร

4.ต่อแกนกระดาษ

ในกรณีที่ต้องการกระดาษสานที่มีความยาวมากขึ้น ทำได้โดยการนำกระดาษสาน 2 เส้นมาสอดต่อกัน ทางกาวที่ปลายของทั้งสองเส้น แล้วเสียบเข้าด้วยกัน ลึกประมาณ 3 เซนติเมตร

5.ทำฐานตะกร้า

นำแกนกระดาษวางสลับเป็นตาราง ดึงแกนสานมา 1 เส้นแล้วพันที่ฐาน จากนั้นสานขึ้นลงสลับกันจนได้ขนาดของฐานตะกร้าที่ต้องการ แล้วตั้งแกนกระดาษขึ้นเพื่อเตรียมสานต่อไป

DSC_0129

วางแกนกระดาษ ด้านละ 6 เส้น

DSC_0131

นำแกนสำหรับเป็นแกนตั้งเรียงติดกัน

DSC_0133

ดึงแกนสานมา 1 เส้น พันที่ฐาน

DSC_0137

พันฐานของแกน

DSC_0138

พันประมาณ 3-4 รอบ

DSC_0140

ดึงแกนกางออก

DSC_0149

ดึงแกนกางออกสานโดยยก 1 ข่ม 1 ต่อไปจนได้ความกว้างของฐานที่ต้องการ

6.การสานตะกร้า

สานขัดเส้นที่ 1 ยก ข่ม 1 สลับกันไป แต่ละเส้นสานขัดไปเรื่อย ๆ  จนได้ขนาดความสูงของตะกร้าที่ต้องการ

DSC_0152                                   ดัดเส้นตั้งให้โค้งตามรูปแบบของตะกร้าที่ต้องการ

DSC_0156                                 สานยก ข่ม 1 สลับกันไป แต่ละเส้นสานขัดไปเรื่อย ๆ

จนได้ขนาดความสูงของตะกร้าที่ต้องการ

DSC_0161                          ต่อแกนสำหรับทำหูตะกร้า ทั้งสองด้าน และเพิ่มแกนให้เป็นเส้นคู่

7.ทำขอบตะกร้า

หักเส้นตั้งขัดเป็นขอบเมื่อสานเสร็จ

DSC_0166

DSC_0169

หักเส้นตั้งขัดไปสอดยังเส้นต่อไปด้านซ้ายพับเป็นขอบเมื่อสานเสร็จ

DSC_0171

สานหูตะกร้า

DSC_0173                                                                ทากาวต่อหูตะกร้า

DSC_0175

นำแกนกระดาษทากาวแล้วพันหูตะกร้าให้ต่อกัน

DSC_0177

ใช้ที่หนีบผ้าหนีบให้หูตะกร้าติดกันยิ่งขึ้น

DSC_0179

ผลงานสานตะกร้าที่สำเร็จ

8.การตกแต่งผลงาน

DSC_0183                                                           ทาเชอร์แล็กเคลือบผิว

DSC_0186                                         ผลงานเมื่อทาเคลือบผิวตะกร้าเรียบร้อยแล้ว 

การตกแต่งผลงานทำได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 ทาแลคเกอร์ น้ำมันวานิส หรือสีน้ำมันเคลือบผิวเพื่อความคงทนสวยงามโดยทาจากด้านในไปด้านนอก หลังจากทาแล้ว 1 ครั้ง ควรพักให้แห้งก่น แล้วทาทับอีกครั้ง

วิธีที่ 2 พ่นสีสเปรย์ ทำได้โดยนำผลิตภัณฑ์วางในกล่องหรือวางบนกระดาษหนังสือพิมพ์ แล้วพ่นสเปรย์ เมื่อพ่นสีสเปรย์แล้วควรทิ้งไว้ให้แห้งก่อนพ่นซ้ำ 2-3 รอบ จะทำให้ชิ้นงานดูสวยงามยิ่งขึ้น

ตัวอย่างผลงานสานกระดาษหรรษา

การดูแลรักษาผลงาน

1.อย่าให้ผลิตภัณฑ์เปียกน้ำ หรืออยู่ในที่อับชื้น

2.เคลือบผิวด้วยน้ำมันวานิช หรือทาสี

3.ถ้าทำเป็นตะกร้าหิ้วไม่ควรใส่ของที่มีน้ำหนักมากเกินไป

4.อย่าให้ผลิตภัณฑ์โดนความร้อน หรือสิ่งกดทับให้เสียทรง

ประโยชน์ของงานสานกระดาษ

1.ได้ของใช้ ของตกแต่งที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัว

2.ใช้เวลาว่างใช้เกิดประโยชน์ และฝึกนิสัยให้เป็นคนรอบคอบมีความอดทน

3.เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่

4.มีความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถประดิษฐ์สิ่งของได้

5.ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6.สามารถนำไปจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้

เกร็ดความรู้

การทำแกนสำหรับสานนั้นควรเป็นจำนวนคี่ กระดาษนิตยสารจะมีสารกันแมลงอยู่หลังจากนำมาสานแล้วจึงมีความแข็งแรงทานทาน กระดาษหนังสือพิมพ์และกระดาษสมุดหน้าเหลืองเมื่อสานผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบแล้วควรทาทีน้ำมันเพื่อความคงทนสวยงามมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถตกแต่งด้วยโบว์หรือดอกไม้ได้อีกด้วย

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s